OZNAM Tlač Email

  

       Vážení rodičia nových škôlkárov,

rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ si môžete prevziať od pondelka 13.6.2016 na jednotlivých zariadeniach, kde ste si podali žiadosť.
Tešíme sa na Vás :)


OZNAM


Riaditeľstvo Materskej školy, Ul. Dr. Janského č. 8 v Žiari nad Hronom oznamuje prerušenie prevádzky Materskej školy a jej elokovaných pracovísk v nasledovných termínoch:

od 04. 07. do 29. 07. 2016

Materská škola,Ul. Dr. Janského č. 8
Elokované pracovisko Ul. Sládkovičova 1
Elokované pracovisko Ul. Rudenkova 1
Elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 11


od 01. 08. do 26. 08. 2016


Elokované pracovisko Ul. M. R. Štefánika 23
Elokované pracovisko Ul. Rázusova 6
Elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 17
Elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 11


Upozorňujeme na uhrádzanie resp. neuhrádzanie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (podľa zákona č. 245/2008 § 28 odst.8 a) sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza, ak má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
Z dôvodu obmedzenej prevádzky MŠ budú uprednostnené deti rodičov, ktorí nemajú možnosť zabezpečiť si opateru o svoje dieťa iným spôsobom.

 
Učebné osnovy – ŠkVP "Slniečko" Tlač Email