ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY Tlač Email

 

Riaditeľka Materskej školy, Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom oznamuje, že
od 30. apríla 2016 do 31.mája 2016 sa uskutoční
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2016/2017.

Žiadosť spolu s potvrdením od pediatra môžete v tomto období priniesť na vybranú materskú školu, resp. elokované pracovisko (tlačivo si môžete prevziať na konkrétnej MŠ alebo stiahnuť na internetovej stránke www.ziarskeskolky.eu), kde sa nachádza aj žiadosť do triedy ALEŠ a prihláška do FUTBALOVEJ ŠKOLIČKY

 

Kritériá prijatia detí do materskej školy

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

V prípade zvýšeného záujmu o materskú školu resp. elokované pracovisko môžu byť do MŠ prednostne
prijaté deti
s trvalým pobytom v Žiari nad Hronom a súrodenci detí, ktorí danú MŠ/EP navštevujú.

Deti mladšie ako tri roky – po dovŕšení dvoch rokov, môžu byť prijaté len ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. O tejto možnosti vás budú informovať na konkrétnych zariadeniach.
Pritom sa uprednostňujú deti prechádzajúce z jasieľ.

Podmienkou prijatia 2-ročného dieťaťa je ovládanie základných sebaobslužných návykov,
najmä používanie toalety (bez plienok) a samostatné jedenie s lyžicou.

MATERSKÁ ŠKOLA VÁS POZÝVA NA

DNI OTVORENÝCH DVERÍ

v čase od 8,00 hod. – 12,00 hod.

dňa 12. apríla 2016
Elokované pracovisko Ul. Rázusova 6
Elokované pracovisko Ul. M. R. Štefánika 23


dňa 13. apríla 2016
Elokované pracovisko Ul. Sládkovičova 1
Materská škola Ul. Dr. Janského č. 8


dňa 14. apríla 2016
Elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 11 + futbalová trieda
Elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 17
Elokované pracovisko Ul. Rudenkova 1 (časť IBV)
+ trieda ALEŠ

Tešíme sa na Vašu návštevu

 
Učebné osnovy – ŠkVP "Slniečko" Tlač Email