Úhrada poplatkov za dochádzku dieťaťa do MŠ Tlač Email
Napísal užívateľ Eliška Hodžová   
Pondelok, 20 August 2012 11:57

 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ. Výška príspevkov je určená vo VZN č. 8/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2008 Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

Príspevok v MŠ mesačne s platnosťou od 1.9.2012

a/ deti od 3 do 6 rokov s trvalým pobytom v meste Žiar nad Hronom                     10,00 €

b/ deti od 3 do 6 rokov bez trvalého pobytu v meste Žiar nad Hronom                  20,00 €

c/ deti od 2 do 3 rokov                                                                                  50,00 €

V mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky zákonný zástupca uhrádza príspevok podľa bodu a/ alebo b/.

.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Spôsob úhrady:

-          bezhotovostným platovým stykom

-          úhradou hotovosti na účet

V zmysle §28 ods. 7 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa príspevok v materskej škole neuhrádza za dieťa,

a)   ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b)   ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c)   ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

a)   ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b)   ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi: v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku,

c) ktoré má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby diagnostikované zariadením výchovného poradenstva a prevencie a navštevuje materskú školu na dobu kratšiu ako 4 hodiny a zákonný zástupca o to požiada,

d) ak zákonný zástupca dieťaťa o to požiada a predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je z rodiny, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima ( nízkopríjmová rodina).

O odpustení príspevku rozhoduje zriaďovateľ podľa nasledovného postupu:  

a) riaditeľ materskej školy doručí zriaďovateľovi rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, na základe ktorého vydá zriaďovateľ rozhodnutie o odpustení príspevku  

b) po oznámení riaditeľa materskej školy o prerušení prevádzky materskej školy a všetkých jej elokovaných tried v čase školských prázdnin, alebo ak bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Ak rodič uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa pís. a/ b/, sa mu zaplatený príspevok vráti alebo započíta na úhradu na ďalší mesiac.

 

Tlačivo s potrebnými údajmi k úhrade príspevku nájdete v prílohe.

 

Notice: Use of undefined constant RIGHTCOLUMN - assumed 'RIGHTCOLUMN' in /www/z/i/u19053/public_html/templates/cervena/index.php on line 61
Notice: Undefined variable: user_a in /www/z/i/u19053/public_html/templates/cervena/index.php on line 64
" />